Procediment Incorporació de Noves Aplicacions a Producció

De Seguretat
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Introducció

Aquest document defineix les activitats i tasques ha realitzar per la incorporació d'una nova aplicació en l'entorn de producció de la UOC

Definicions i sigles

A desenvolupar si cal.

Documents Relacionats

 • Document de Seguretat de UOC

Descripció

Objectiu

L'objectiu d'aquest document és realitzar la posada en producció d'una nova aplicació minimitzant l'impacte negatiu que pugui significar en la resat d'aplicacions i serveis subministrats per la UOC.

Àmbit d'aplicació

Aquest procediment afecta a totes les Àrees de Tecnologies de la UOC.

Abast

Aquest procediment s'inicia amb la recepció de la Sol·licitud d'Instal·lació de Nova Aplicació i finalitza en la posada en producció de l'aplicació o el rebuig de la mateixa per les causes expressades en l'Informe d'Instal·lació.

Controls i Clàusules

Relació de controls i clàusules que aquest procediment compleix d'acord amb la norma ISO 27001

 • 7.1.1 Inventari d'actius
 • 10.2.1 Provisió de serveis
 • 10.2.2 Supervisió y revisió dels serveis subministrats per tercers
 • 10.3 Planificació i acceptació del sistema
 • 12.1.1 Anàlisi i especificació requisits de seguretat
 • 12.6.1 Control de las vulnerabilitats tècniques

Agents Implicats

A desenvolupar

Entrades i Sortides

Entrades

Entrada: Proveïdor:
Sol·licitud Instal·lació Nova Aplicació Gestió de Projectes
Sol·licitud Instal·lació Nova Aplicació Manual d'Explotació
Sol·licitud Instal·lació Nova Aplicació Manual d'Instal·lació
Sol·licitud Instal·lació Nova Aplicació Manual d'Usuari
Sol·licitud Instal·lació Nova Aplicació Pla de Proves
Sol·licitud Instal·lació Nova Aplicació Aplicació

Sortides

Sortida: Client:
Informe d'Instal·lació
Calendari Instal·lacions

Plantilles i Eines

 • Check List Procediment Incoporació Noves Aplicaciones
 • Check List d'Entrada la Procediment
 • Plantilla Pla de Proves
 • Plantilla Informe d'Instal·lació
 • Plantilla Pla de Recuperació

Diagrama del procediment

Incorporacio noves aplicacions a produccio.png

Desenvolupament del procediment

Verificació Sol·licitud Incorporació Nova Aplicació

Responsable: Responsable Integració
Caràcter: Obligatori

Comprovar que la sol·licitud adjunta els següents productes

 • Manual d'Explotació
 • Manual d'Instal·lació
 • Manual d'Usuari
 • Pla de Proves
 • Paquet d'instal·lació ( o ubicació del mateix)
 • Acta d'Acceptació Proves funcionalitat

Anàlisi Pla de Proves

Responsable: Responsable d'Integració
Caràcter: Obligatori

Comprovar que l'aplicació ha superat les proves de funcionalitat i que el Pla de Proves és adequat i complet

Instal·lació Aplicació en entorn Integració

Responsable: Responsable Integració
Caràcter: Obligatori

Instal·lar l'aplicació en l'entorn de Integració seguint les instruccions del Manual d'Instal·lació, i fer les correccions menors necessàries per adequar el Manual
En cas de fallida cal complimentar l'Informe d'Instal·lació amb els errors o fallides detectades.

Establir Pla de Recuperació

Responsable: Responsable d'Integració.
Caràcter: Obligatori

Un cop completada la instal·lació cal analitzar tots aquells components que han variat en el transcurs de la instal·lació per tal d'establir un punt de recuperació en cas de ser necessari un "back out" del desplegament a l'entorn de producció.
Complimentar la plantilla de "Pla de Recuperació"

Aplicació del Pla de Proves

Responsable: Tècnic de Proves
Caràcter: Obligatori

Realitzar totes les proves indicades en el Pla de Proves i anotar els resultats obtinguts en l'Informe de Resultats.

Anàlisi Informe de Resultats Proves

Responsable: Responsable Integració
Caràcter: Obligatori

Analitzar l'Informe de Resultats Proves i decidir l'acceptació o rebuig de l'aplicació per la seva posada en Producció.
Formalitzar en l'Informe de la Instal·lació, l'acceptació i rebuig, indicant en el cas de rebuig les causes del mateix.

Programar Instal·lació

Responsable: Responsable d'Integració
Caràcter: Obligatori

Programar en el Calendari d'Instal·lacions la data de pas a producció del producte i assignar els recursos necessaris.

Instal·lar l'aplicació en entorn de Producció

Responsable: Operacions
Caràcter: Obligatori

En la data prevista i utilitzant el Manual d'Instal·lació el personal assignat realitza la instal·lació de l'aplicació en l'entorn de producció, anotant totes les fites acomplertes indicades per el Manual d'Instal·lació en Informe d'Instal·lació, així com totes les incidències succeïdes.

Aplicar Pla de Recuperació

Responsable: Operacions
Caràcter: Opcional

En cas de fallida de la instal·lació i preveient la no posada en producció de la nova aplicació en la finestra establerta en el Calendari d'Instal·lacions, el personal d'operacions assignat aplicarà el Pla de Recuperació, amb la autorització del Responsable d'Operacions

Realitzar Informe d'Instal·lació

Responsable: Responsable d'Integració
Caràcter: Obligatori

Finalitzar i distribuir l'Informe d'Instal·lació als implicats.

 • Cap de Projecte
 • Responsable Operacions

Mètriques relacionades

A desenvolupar